Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã bố trí phòng làm việc đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc, bố trí gọn gàng, đảm bảo vệ sinh, có niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính cho Nhân dân theo dõi. Các bảng biểu, lệ phí được niêm yết công khai; công chức tại Bộ phận Một cửa đã thực hiện nghiêm túc quy định làm việc, nội quy cơ quan. Tuy nhiên tại các đơn vị được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế như: thiếu bảng tên và chức danh công chức để bàn; một số cán bộ, công chức không đeo thẻ theo quy định;...

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổ kiểm tra công vụ huyện đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị được kiểm tra. Tổ kiểm tra công vụ huyện đề nghị lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.