Ủy ban nhân dân huyện
Email:ubnd-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.257
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Văn Ư
Điện thoại:0913884145
Email: vanu@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Ư
2 Đặng Thủ Thừa
Điện thoại:0907577420
Email: thuadt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Thủ Thừa
3 Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại:0834150781
Email: ttthien@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Thu Hiền
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Email:vphdnd-ubnd-dmc@tayninh.gov.vn
4 Đinh Thế Trọng
Điện thoại:0986750645
Email: trongdt@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng Đinh Thế Trọng
5 Nguyễn Văn Phòng
Điện thoại:0919542068
Email: phongnv@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Phòng
6 Võ Văn Thời
Điện thoại:0848393212
Email: thoivv@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Thời
7 Lý Thị Thắm
Điện thoại:0814435272
Email: thamlt@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Lý Thị Thắm
8 Trần Thị Bích Hồng
Điện thoại:0382379182
Email: hongttb@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Bích Hồng
9 Lưu Thị Minh Lý
Điện thoại:0818103810
Email: lyltm@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Lưu Thị Minh Lý
10 Phạm Thị Thanh Huệ
Điện thoại:0946955522
Email: hueptt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thanh Huệ
11 Đặng Công Tâm
Điện thoại:0987564373
Email: tamdc@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Đặng Công Tâm
12 Trần Đăng Minh
Điện thoại:0977.58.58.87
Email: minhtd@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trần Đăng Minh
13 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0979508852
Email: hungnv@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Hùng
14 Nguyễn Hồng Trang
Điện thoại:0393273680
Email: trangnh@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hồng Trang
15 Phạm Văn Hương
Điện thoại:0866118152
Email: huongpv@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Văn Hương
16 Phạm Thanh Trung
Điện thoại:0977.181.393
Email: trungpt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thanh Trung
17 Dương Thị Ngọc Hà
Điện thoại:0902638351
Email: dtnha@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Dương Thị Ngọc Hà
18 Lê Hoài Tâm
Điện thoại:0909600883
Email: tamlh@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Lê Hoài Tâm
Phòng Nội vụ huyện
Email:pnv-dmc@tayninh.gov.vn
19 Đỗ Diệp Tuyền
Điện thoại:0972.966.990
Email: tuyendd@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Đỗ Diệp Tuyền
20 Nguyễn Quang Hảo
Điện thoại:0908.057.997
Email: haonq@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Quang Hảo
21 Thiều Hoàng Phú Dương
Điện thoại:0933.382.678
Email: duongthp@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Thiều Hoàng Phú Dương
22 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0946.342.832
Email: dungnv@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng
23 Trương Thị Thu Nga
Điện thoại:0854.154.416
Email: ngattt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trương Thị Thu Nga
24 Trần Thuý Hằng
Điện thoại:0372.181.695
Email: hangtt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trần Thuý Hằng
25 Nguyễn Thị Kim Bình
Điện thoại:0908.712.990
Email: binhntk@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Bình
Phòng Tư pháp huyện
Email:phongtp-dmc@tayninh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Kim Cúc
Điện thoại:0914.471.068
Email: cucntk@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Cúc
27 Nguyễn Tấn Tài
Điện thoại:0962.709.752
Email: taint1@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tấn Tài
28 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0985.985.044
Email: hantt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hà
Thanh tra huyện
Email:thanhtra-dmc@tayninh.gov.vn
29 Vương Thị Trường
Điện thoại:0856.038.087
Email: truongvt@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh tra huyện Vương Thị Trường
30 Nguyễn Hồng Thái
Điện thoại:0933.337.707
Email: thainh@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Thái
31 Đoàn Thị Lan Anh
Điện thoại:0905.953.973
Email: anhdtl@tayninh.gov.vn
Thanh tra viên Đoàn Thị Lan Anh
32 Lê Thị Thúy Quỳnh
Điện thoại:0911.492.692
Email: quynhltt@tayninh.gov.vn
Thanh tra viên Lê Thị Thúy Quỳnh
33 Dương Thành Duy
Điện thoại:0947.016.021
Email: duydt@tayninh.gov.vn
Thanh tra viên Dương Thành Duy
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Email:pktht-dmc@tayninh.gov.vn
34 Vũ Thế Cường
Điện thoại:0918.455.778
Email: cuongvt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Vũ Thế Cường
35 Lê Thị Ngọc Bích
Điện thoại:0917.600.284
Email: bichltn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lê Thị Ngọc Bích
36 Võ Thị Thanh Loan
Điện thoại:0919.582.257
Email: loanvtt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Võ Thị Thanh Loan
37 Phạm Thị Quyên
Điện thoại:0947.861.123
Email: quyenpt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Quyên
38 Phạm Thanh Danh
Điện thoại:0888.817.276
Email: danhpt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thanh Danh
Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
Email:pvhtt-dmc@tayninh.gov.vn
39 Đặng Thị Huệ
Điện thoại:0987439696
Email: huedt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Đặng Thị Huệ
40 Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại:0909.444.152
Email: hongnv@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hồng
41 Nguyễn Tấn Tài
Điện thoại:0942.774758
Email: taint@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tấn Tài
42 Nguyễn Thị Yến
Điện thoại:0985515835
Email: yennt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Yến
43 Phan Thị Ánh Hồng
Điện thoại:0973266523
Email: hongpta@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phan Thị Ánh Hồng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
Email:pnnptnt-dmc@tayninh.gov.vn
44 Nguyễn Thị Ngọc Sang
Điện thoại:: 0984.712.405
Email: sangntn@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Thị Ngọc Sang
45 Nguyễn Quốc Phong
Điện thoại:0906.751.197
Email: phongnq@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Quốc Phong
46 Phan Hiền Đức
Điện thoại:0907.132.198
Email: ducph@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phan Hiền Đức
47 Vũ Thanh Thuỳ
Điện thoại:0985.588.280
Email: thuyvt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thanh Thuỳ
48 Hà Ngọc Tú
Điện thoại:0977.675.488
Email: tuhn@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Hà Ngọc Tú
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Email:ptckh-dmc@tayninh.gov.vn
49 Võ Thị Thuỳ Linh
Điện thoại:0913.719.513
Email: linhvtt@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng
Cử nhân Kế toán
Võ Thị Thuỳ Linh
50 Mai Thị Yến Trang
Điện thoại:0913.410.985
Email: trangmty@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Mai Thị Yến Trang
51 Vũ Thế Trường
Điện thoại:0916.048.485
Email: truongvt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Thế Trường
52 Lại Thị Tuyết Chinh
Điện thoại:0944.321.326
Email: chinhltt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Lại Thị Tuyết Chinh
53 Trần Thị Hiếu
Điện thoại:0968.329.952
Email: hieutt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Hiếu
54 Đặng Thị Xa
Điện thoại:0857.854.695
Email: xadt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Đặng Thị Xa
55 Mai Hưởng Phước
Điện thoại:0912.307.769
Email: phuocmh@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Mai Hưởng Phước
56 Lâm Thái Tú
Điện thoại:: 0858.290.745
Email: tult@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Lâm Thái Tú
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Email:pldtbxh-dmc@tayninh.gov.vn
57 Bành Văn Hải

Email: haibv@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng
Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị
Bành Văn Hải
58 Phạm Thị Kiều Trang
Điện thoại:0977.042.346
Email: trangptk@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Thị Kiều Trang
59 Nguyễn Thị Yến Oanh
Điện thoại:0824.611.054
Email: oanhnty@tayninh.gov.vn
Cán sự Nguyễn Thị Yến Oanh
60 Ngô Thị Hường
Điện thoại:0915.899.672
Email: huongnt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Ngô Thị Hường
61 Phạm Thị Thu Hoài
Điện thoại:0975.160.047
Email: hoaiptt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thu Hoài
62 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Điện thoại:0987.616.367
Email: hantg@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Hà
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Email:pgddmc.tayninh@moet.edu.vn
63 Phạm Ngô Phúc Nguyên
Điện thoại:0937.212.920
Email: nguyenpnp@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng Phạm Ngô Phúc Nguyên
64 Huỳnh Thị Bé Liễu
Điện thoại:0835.920.926
Email: lieuhb@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thị Bé Liễu
65 Đặng Văn Năm
Điện thoại:0919.005.217
Email: namdv@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Đặng Văn Năm
66 Cao Thanh Dũ
Điện thoại:0918.003.107
Email: duct@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Cao Thanh Dũ
67 Phạm Thành Thái
Điện thoại:0383.866.347
Email: thaipt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thành Thái
68 Huỳnh Văn Phát
Điện thoại:0919.269.132
Email: phathv@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Huỳnh Văn Phát
69 Mai Thị Kim Ngân
Điện thoại:0988.056.648
Email: nganmtk@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Mai Thị Kim Ngân
70 Nguyễn Thị Thương
Điện thoại:0393.425.372
Email: thuongnt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thương
71 Đinh Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0914.691.958
Email: nhungdth@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Đinh Thị Hồng Nhung
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Email:ptnmt-dmc@tayninh.gov.vn
72 Nguyễn Minh Vương

Email: vuongnm@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Minh Vương
73 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0903.128.648
Email: hungnv@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hùng
74 Võ Thành Đăng
Điện thoại:0919.185.779
Email: dangvt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Võ Thành Đăng
75 Huỳnh Thị Thảo
Điện thoại:0918.489.018
Email: thaoht@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Huỳnh Thị Thảo
76 Đặng Thị Nga
Điện thoại:0374.228.359
Email: ngattt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Đặng Thị Nga
77 Lê Thị Thanh Thảo
Điện thoại:0901.546.184
Email: thaoltt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Thanh Thảo
78 Võ Hồng Vân
Điện thoại:095894057
Email: vanvh@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Võ Hồng Vân
Hội đồng nhân dân huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hồng Sơn
Điện thoại:0909243224
Chủ tịch HĐND Nguyễn Hồng Sơn
2 Nguyễn Hoài Phương
Điện thoại:0918779300
Email: phuongnh@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Hoài Phương
Ban Pháp chế HĐND huyện
3 Võ Văn Khởi
Điện thoại:0982969898
Trưởng Ban Pháp chế HĐND Võ Văn Khởi
4 Nguyễn Thị Hồng Đào
Điện thoại:0889280579
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Nguyễn Thị Hồng Đào
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
5 Đặng Thanh Liêm
Điện thoại:0918074380
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Đặng Thanh Liêm
6 Nguyễn Đình Hiển
Điện thoại:0917985524
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Đình Hiển
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay277
  • Tháng hiện tại277
  • Tổng lượt truy cập1,818,651
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây