Huyện Dương Minh Châu xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021

Thứ bảy - 16/10/2021 21:21 499 0
Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, UBND huyện Dương Minh Châu ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 23/9/2021 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021.

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, UBND huyện Dương Minh Châu ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 23/9/2021 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021.

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện là 92 chỉ tiêu. Trong đó: Khối Mầm non 30 chỉ tiêu, Khối Tiểu học 30 chỉ tiêu, Khối Trung học cơ sở 28 chỉ tiêu, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 01 chỉ tiêu, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 02 chỉ tiêu, Trung tâm Phát triển quỹ đất 01 chỉ tiêu.

Hình thức, trình tự thủ tục thực hiện tuyển dụng thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thực hiện tuyển dụng viên chức theo Quy chế, nội quy ban hành theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ để đảm bảo đúng quy định./.

DANH SÁCH NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-SNV  ngày …….. tháng ……. năm 2021 của Sở Nội vụ)

STT

Đơn vị

Số chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức danh nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Ngoại ngữ

Tin học

Ghi chú

   

I

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

89

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN MẦM NON

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non Bến Củi

1

Giáo viên mầm non

1

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

2

Trường Mầm non Suối Đá

2

Giáo viên mầm non

2

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

3

Trường Mầm non Hướng Dương

2

Giáo viên mầm non

2

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

4

Trường Mầm non Cầu Khởi

7

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Nhân viên
 Kế toán

1

Kế toán viên trung cấp

06.032

 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên mầm non

5

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

5

Trường Mẫu giáo Chà Là

3

Giáo viên mầm non

3

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

6

Trường Mầm non Phước Minh

1

Giáo viên mầm non

1

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

7

Trường Mẫu giáo Truông Mít

2

Giáo viên mầm non

2

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

8

Trường Mầm non Phước Ninh

5

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Nhân viên
 Kế toán

1

Kế toán viên trung cấp

06.032

 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên mầm non

3

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

9

Trường Mẫu giáo Lộc Ninh

5

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Nhân viên
 Kế toán

1

Kế toán viên trung cấp

06.032

 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên mầm non

3

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

10

Trường Mầm non Xã Phan

2

Giáo viên mầm non

2

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Bàu Năng A

1

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

2

Trường Tiểu học Cầu Khởi A

2

Giáo viên tiểu học

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

Giáo viên Tin học

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Toán - Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

 

 

 

3

Trường Tiểu học Phước Minh A

3

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

  

Giáo viên tiểu học

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

Giáo viên Mỹ thuật

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 

 

 

4

Trường Tiểu học Phước Ninh A

2

Giáo viên Âm nhạc

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên tiếng Anh

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

5

Trường Tiểu học Suối Đá A

1

Giáo viên Mỹ thuật

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 

 

 

6

Trường Tiểu học Truông Mít A

4

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên tiểu học

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

Giáo viên TPT Đội

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên (ưu tiên cá nhân có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông...)

 

 

 

 

Giáo viên tiếng Anh

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

7

Trường Tiểu học Phước Minh B

4

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên tiểu học

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

Giáo viên Tin học

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Toán - Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

 

 

 

Giáo viên Mỹ thuật

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 

 

 

8

Trường Tiểu học Phước Ninh B

2

Giáo viên tiểu học

2

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

9

Trường Tiểu học Suối Đá B

1

Nhân viên Thư viện

1

Thư viện viên hạng IV

V.10.02.07

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

10

Trường TH&THCS Bến Củi

2

Giáo viên tiểu học

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

Giáo viên Mỹ thuật

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 

 

 

11

Trường Tiểu học Bình Linh

2

Giáo viên tiểu học

2

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

12

Trường Tiểu học Lộc Ninh

6

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Nhân viên
 Kế toán

1

Kế toán viên trung cấp

06.032

 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên tiểu học

3

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên.

 

 

 

 

Giáo viên TPT Đội

1

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học trở lên (ưu tiên cá nhân có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông...)

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường TH & THCS Bến Củi

4

Nhân viên Văn thư

1

Lưu trữ viên trung cấp hạng IV

V.01.02.03

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ.

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Nhân viên
 Kế toán

1

Kế toán viên trung cấp

06.032

 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên
 Hóa học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Hóa học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Tin học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Toán, Toán - Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

2

Trường THCS Cầu Khởi

3

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên Sinh học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Địa lý

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Địa lý hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

3

Trường THCS Chà Là

3

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên
Ngữ văn

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Nhân viên Thư viện

1

Thư viện viên hạng IV

V.10.02.07

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

4

Trường THCS Phước Minh

4

Nhân viên
 Y tế

1

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên
Ngữ văn

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Sinh học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên tiếng Anh

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 

 

 

5

Trường THCS Truông Mít

5

Giáo viên
 Ngữ văn

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Vật lý

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Vật lý  hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Sinh học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Âm nhạc

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên tiếng Anh

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 

 

 

6

Trường THCS Bàu Năng

1

Giáo viên Địa lý

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Địa lý hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

7

Trường THCS Lộc Ninh

2

Giáo viên
 Hóa học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Hóa học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Lịch sử

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Lịch sử hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

8

Trường THCS Phước Ninh

1

Giáo viên Tin học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Toán, Toán - Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

9

Trường TH&THCS Xã Phan

3

Nhân viên
 Kế toán

1

Kế toán viên trung cấp

06.032

 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Bậc 1 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Giáo viên Toán

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Sinh học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

10

Trường THCS Thị Trấn

2

Giáo viên Toán

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Giáo viên Tin học

1

Giáo viên THCS hạng III

V.07.04.32

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Toán, Toán - Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1

Giáo viên môn sinh học

1

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

V.07.05.15

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc Sư phạm sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 

 

 

II

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh

2

Công tác Thư viện

1

Thư viện viên hạng III

V.10.02.06

Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Bậc 2 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

Công tác Thông tin, tuyên truyền

1

Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

V.10.07.23

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành quản lý văn hóa hoặc các ngành khác có liên quan đến văn hóa.

Bậc 2 hoặc tương đương

Cơ bản hoặc tương đương

 

 

2

Trung tâm Phát triển quỹ đất

1

Bồi thường Giải phóng mặt bằng

1

Viên chức hành chính ngạch chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Quản lý đất đai

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

92

 

92

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: PNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay38
  • Tháng hiện tại38
  • Tổng lượt truy cập1,818,412
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây