DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021

Thứ ba - 23/11/2021 17:18 308 0
DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021

UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021

STT

Tên công trình

Địa điểm

Mục tiêu đầu tư

Loại, cấp công trình

Quy mô

Thời gian thực hiện

TMĐT

Tình trạng

I

Công trình chuyển tiếp

1

Đường Nguyễn Bình Thị trấn (nối dài)

Thị trấn DMC

 

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Dài 298m; Mặt rộng 7m; nền rộng 9m; láng nhựa 4,5kg/m2

2019-2020

7.465

Công trình đã hoàn thành

II

Công trình khởi công mới

1

Xây dựng công trình văn hóa TTVHTT và truyền thanh huyện: Hồ bơi huyện; Khán đài, Đường Pit sân bóng huyện

Thị trấn DMC

 

Xây mới một số hạng mục (hồ bơi, đường chạy điền kinh) để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Công trình dân dụng, cấp III

Tổng diện tích 1250 m2 (rộng 25 m, dài 50 m) Đường Pit sân bóng; Mặt đường pit rộng 8 m

2020-2021

12.753

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

2

Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh

PN, CL, CK, PM

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Dài 7,033 Km. Mặt rộng 5.5m; nền rộng 7.5m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

27.000

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

3

Đường Trịnh Đình Thảo (KP 1, 2)

Thị trấn DMC

 

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Dài 1,854 Km. Mặt rộng 5.5m; nền rộng 7.5m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

7.807

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

4

Đường ĐH Truông Mít - Cầu Khởi (ĐT784 - ĐH 2, xã Truông Mít)

Truông Mít - Cầu Khởi

 

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Công trình giao thông, cấp IV

Dài 2.695,5m. Mặt rộng 3.5m; nền rộng 6.5m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

8.719

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

5

Đường 17-17 xã Bàu Năng (Đường vành đai xã Bàu Năng)

Bàu Năng

 

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Dài 2,192km. Mặt rộng 5.5m; nền rộng 7.5m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

7.512

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/11

6

Hàng rào khuôn viên UBND huyện

 

Thị trấn DMC

 

Đảm bảo an toàn trụ sở làm việc của UBND huyện, góp phần tiêu thoát nước, chống sạt lỡ, tạo cảnh quan và ổn định chỗ ở, sản xuất của người dân sinh sống hai bên bờ phía hạ lưu cầu Xa Cách

Công trình NN&PTNT, cấp IV

Kè dài 181.1m hàng rào 181.1m

 

2020-2021

7.065

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2021

7

Đường số 2 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 210m, cấp phối đá dăm 78m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

505

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

8

Đường số 6 ấp Thuận An

 

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 797m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

1.569

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

9

Đường số 4 ấp Thuận An

 

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 214m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

481

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

10

Đường số 5 ấp Thuận An

 

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 406m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

955

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

11

Đường số 8 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 284m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

578

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

12

Đường số 13 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 284m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

516

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

13

Đường số 18 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 1.031m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

1.992

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

14

Đường số 12 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 134m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

279

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

15

Đường số 20 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Cấp phối đá dăm 1.246m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m

2020-2021

1.081

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

16

Đường số 21 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 1.134 m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

2.316

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

17

Đường số 17 ấp Thuận An

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 198,8m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

388

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

18

Đường số 7 ấp Thuận Bình

 

Truông Mít Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 570m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

771

 

Đã hoàn thành

19

Đường số 4 ấp Thuận Bình

Truông Mít Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 531m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

1.111

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

20

Đường số 6 ấp Thuận Bình

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 312m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

719

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

21

Đường số 12 ấp Thuận Bình

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 2.039m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

4.479

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

22

Đường số 14 ấp Thuận Bình

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 1.304m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

1.480

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

23

Đường số 16 ấp Thuận Bình

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 1.237m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

1.256

 

Đã hoàn thành

24

Đường số 24 ấp Thuận Bình

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 251; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

307

 

Đã hoàn thành

25

Đường số 8 ấp Thuận Bình

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 1.084m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

2.340

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

26

Đường số 26 ấp Thuận Bình

 

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 210m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

387

 

Đã hoàn thành

27

Đường số 1 ấp Thuận Tân

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 719m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

688

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

28

Đường số 2 ấp Thuận Tân

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa + sỏi đỏ 1.789m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

2.535

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

29

Đường số 7 ấp Thuận Tân

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 680m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

677

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

30

Đường số 8 ấp Thuận Tân

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 1240m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

1.356

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

31

Đường số 11 ấp Thuận Tân

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 1027m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

1.222

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

32

Đường số 13 ấp Thuận Tân

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 2737m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

2.997

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

33

Đường số 3 ấp Thuận Hòa

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 950m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

2.135

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

34

Đường số 2 ấp Thuận Hòa

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 418m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

2020-2021

 

728

 

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

35

Đường số 6 ấp Thuận Hòa

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 1925m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

 

2.026

 

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

36

Đường số 7 ấp Thuận Hòa

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 345m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

 

459

 

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

37

Đường số 10 ấp Thuận Hòa

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 1210m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

 

950

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

38

Đường số 13 ấp Thuận Hòa

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 1395m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

 

1.400

 

 

Đã hoàn thành

39

Đường số 1 ấp Thuận Phước

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 366m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

408

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

40

Đường số 7 ấp Thuận Phước

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 689m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

617

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

41

Đường số 8 ấp Thuận Phước

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 523m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

475

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/11

42

Đường số 11 ấp Thuận Phước

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 612m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

661

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/11

43

Đường số 12 ấp Thuận Phước

Truông Mít

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Đá dăm 500m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

522

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/11

44

Trường tiểu học Truông Mít A

Truông Mít

Nhằm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học trong thời kỳ hiện nay, ổn định công tác an sinh giáo dục tại địa phương và ngang tầm các trường học trong huyện

Công trình dân dụng, cấp III

Xây mới 10 phòng học, 14 phòng chức năng

2020-2021

15.000

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2021

45

Sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Truông Mít B

Truông Mít

Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả trong giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh; Đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất về trường đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng tiêu chí về giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công trình dân dụng, cấp III

SC + xây mới phòng chức năng

 

2020-2021

8.483

 

Công trình đã hoàn thành

46

Sửa chữa, nâng cấp trường THCS Truông Mít

Truông Mít

Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả trong giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh; Đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất về trường đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng tiêu chí về giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công trình dân dụng, cấp III

SC 23 phòng học, sân mương thoát nước, hàng rào

 

2020-2021

6.956

 

Công trình đã hoàn thành

47

Sửa chữa, nâng cấp trường mẫu giáo Truông Mít

Truông Mít

Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả trong giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh; Đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất về trường đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng tiêu chí về giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công trình dân dụng, cấp III

Sửa chữa + xây mới nhà ăn

 

2020-2021

4.477

 

Công trình đã hoàn thành

48

Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Truông Mít

Truông Mít

Góp phần giảm các tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống tốt hơn trong quần chúng nhân dân, đồng thời đáp ứng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công trình dân dụng, cấp III

Nâng cấp sửa chữa 1.766m2

 

2020-2021

2.532

 

Công trình đã hoàn thành

49

Nhà văn hóa - văn phòng ấp Thuận Tân

Truông Mít

Góp phần tăng cường việc thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân địa phương, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Công trình dân dụng, cấp III

Nâng cấp sửa chữa 122m2

 

2020-2021

243

 

Công trình đã hoàn thành

50

Nhà văn hóa - văn phòng ấp Thuận An

Truông Mít

Góp phần tăng cường việc thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân địa phương, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Công trình dân dụng, cấp III

Nâng cấp sửa chữa 103,7m2

 

2020-2021

225

 

Công trình đã hoàn thành

51

Nhà văn hóa - văn phòng ấp Thuận Bình

Truông Mít

Góp phần tăng cường việc thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân địa phương, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Công trình dân dụng, cấp III

Nâng cấp sửa chữa 133,2m2

 

2020-2021

267

 

Công trình đã hoàn thành

52

Nhà văn hóa - văn phòng ấp Thuận Phước

Truông Mít

Góp phần tăng cường việc thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân địa phương, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh

Công trình dân dụng, cấp III

Nâng cấp sửa chữa 197m2

 

2020-2021

360

 

Công trình đã hoàn thành

53

Chợ Truông Mít (Chợ Sáng)

Truông Mít

Nhằm đưa hoạt động kính doanh buôn bán của các hộ kinh doanh vào sự sắp xếp quy cũ, đảm bảo ổn định an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông cho khu vực.

Công trình dân dụng, cấp III

Gồm 30 sạp (mỗi sạp 4m2): 120m2; Sân bê tông đá 1x2: 835m2; Sân lát gạch terrazzo: 412m2

2020-2021

1.225

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

54

Đường Bàu Cám ấp Thuận Bình, xã Truông Mít và hạ tầng điện phục vụ sản xuất nông nghiệp (chuyển đổi cơ cấu cây trồng)

 

Truông Mít

- Hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông khu vực, góp phần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông.

 

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 1.629m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m; láng nhựa 4,5kg/m2

 

2020-2021

3.821

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

55

Đào mới các tuyến kênh tiêu cặp N4-5; N4-6; N4-7; N4-13 xã Truông Mít

 

Truông Mít

Phục vụ cho mục tiêu chống ngập úng cho vùng chuyển đổi cây trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế cho cánh đồng kênh tưới N4 nói riêng và của xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu nói chung.

Công trình thủy lợi, cấp IV

- Kênh tiêu N4-6 từ K0+00 ÷ K0+912 dài 912 m.

- Kênh tiêu N4-7 từ K0+00 ÷ K1+173 dài 1.173m.

- Kênh tiêu N4-13 từ K0+00 ÷ K1+185 dài 1.185 m.

2020-2021

1.085

 

Đã hoàn thành

56

Nhà thể thao, luyện võ thuật chiến sỹ công an huyện

Thị trấn DMC

Xây mới phòng phục vụ các chiến sĩ, cán bộ của đơn vị sẽ có điều kiện rèn luyện sức khỏe tốt nhất, hoàn thành xuất sắc công tác và nhiệm vụ

Công trình dân dụng, cấp III

Phòng tập thể lực:  251 m2

2020-2021

2.320

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/11

57

Sửa chữa trường tiểu học thị trấn A

 

Thị trấn DMC

Sau khi hoàn thành công trình đáp ứng mọi hoạt động phục vụ cho công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Công trình dân dụng, cấp III

Sửa chữa

 

2020-2021

904

 

Công trình đã hoàn thành

58

Sửa chữa trường THCS Lộc Ninh (18 phòng học và phòng chức năng)

 

Lộc Ninh

 

Sau khi hoàn thành công trình đáp ứng mọi hoạt động phục vụ cho công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Công trình dân dụng, cấp III

Sửa chữa

 

2020-2021

775

 

Công trình đã hoàn thành

59

Sửa chữa trường THCS Phước Minh (08 phòng học)

 

Phước Minh

 

Sau khi hoàn thành công trình đáp ứng mọi hoạt động phục vụ cho công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Công trình dân dụng, cấp III

Sửa chữa

 

2020-2021

543

 

Công trình đã hoàn thành

60

Sửa chữa trường Tiểu học Phước Minh A

 

Phước Minh

 

Sau khi hoàn thành công trình đáp ứng mọi hoạt động phục vụ cho công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Công trình dân dụng, cấp III

Sửa chữa

 

2020-2021

666

 

Công trình đã hoàn thành

61

Đường số 15 - 15, xã Bàu Năng

 

Bàu Năng

 

Định hướng phát triển nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, nhằm giảm khoảng cách về đời sống, sinh hoạt của người dân giữa đô thị và nông thôn.

 

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 514m; Mặt rộng 5.5m; nền rộng 7.5m; láng nhựa 4,5kg/m2

 

2020-2021

1.557

 

Công trình đã hoàn thành

62

Xây mới nhà làm việc khối đoàn thể, phòng một cửa, tiếp dân xã Bến Củi

Bến Củi

 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giải quyết các công việc phục vụ nhân dân

Công trình dân dụng, cấp III

khối nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 275,45m2; Sân lót gạch xi măng, nhà xe

2020-2021

3.437

 

Công trình đã hoàn thành

63

Xây mới nhà làm việc quân sự xã Truông Mít

Truông Mít

 

Tạo điều kiện làm việc thuận lợi của các cơ quan an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Công trình dân dụng, cấp III

Xây mới

2020-2021

1.956

 

Công trình đã hoàn thành

64

Sửa chữa nhà làm việc, hàng rào, nhà xe, sân Trung tâm VH xã Chà Là

Chà Là

 

Là nơi để các tầng lớp Nhân dân trong khu vực được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Công trình dân dụng, cấp III

Sửa chữa nhà làm việc; Sửa chữa hàng rào; Xây mới nhà xe.

2020-2021

1.497

 

Công trình đã hoàn thành

65

Hệ thống thoát nước Trường tiểu học Thị trấn A

Thị trấn

DMC

Nhằm chống ngập úng vào mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong việc dạy và học nâng cao hiệu quả phục vụ, đáp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay

Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

Chiều dài mương: 403m; 32 hố ga; cống D800: 310,0m

2020-2021

1.381

 

Công trình đã hoàn thành

66

Đường ấp B4 (từ cống ấp B4 đến ĐT 781 - cầu ông Hai Đực), xã Phước Minh

Phước Minh

 

Tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực tuyến đi qua, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch được duyệt.

Công trình giao thông, cấp IV

Sỏi đỏ 1402.2m; Mặt rộng 3.5m; nền rộng 5.0m;

2020-2021

1.980

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

67

Xây dựng cổng, hàng rào nghĩa trang liên xã

Phan

 

Khi công trình hoàn thành sẽ thuận tiện cho việc bảo vệ khu nghĩa trang, và việc đi lại của người dân trong khu vực.

Công trình dân dụng, cấp III

+ Xây dựng hàng rào xung quanh khuôn viên đất Nghĩa trang liên xã bằng trụ bê tông, lưới B40.

+ Xây dựng 01 cổng phụ.

+ Xây dựng 01 nhà mát tại Khu từ trần.

+ Xây dựng hàng rào hở cho Khu từ trần để tạo vẻ mỹ quan.

2020-2021

1.455

 

Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 31/12

68

Xây mới kho lưu trữ, cổng hàng rào trụ sở UBND xã Lộc Ninh

Lộc Ninh

 

Sau khi hoàn thành công trình hướng tới hoàn thiện môi trường làm việc cho cán bộ, công chức xã, bảo quản lưu trữ tài liệu, hồ sơ tốt hơn, tạo mỹ quan cho khu vực trụ sở UBND xã.

Công trình dân dụng, cấp III

Cổng xây mới; Hàng rào xây mới; Kho lưu trữ xây mới

2020-2021

849

 

Công trình đã hoàn thành

69

Đường 9 - 9, xã Suối Đá

Suối Đá

 

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của Nhân dân trong khu vực

Công trình giao thông, cấp IV

Láng nhựa 1160m; Mặt rộng 5.5m; nền rộng 7.5m; láng nhựa 4,5kg/m2

 

2020-2021

4.018

 

Công trình đã hoàn thành

            

Tác giả: Ban quản lý DA ĐTXD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,775
  • Tháng hiện tại50,118
  • Tổng lượt truy cập2,001,082
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây