Cán bộ, đoàn viên huyện Dương Minh Châu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ ba - 17/10/2023 16:46 63 0
Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tổ chức Đoàn thanh niên các cấp. Hiện nay, lực lượng thanh chiếm khoảng 30% dân số, là lực lượng có sức khỏe, trí tuệ, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng vươn lên, ham học hỏi, dễ thích nghi với môi trường xã hội; là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế...
Tuy nhiên, thanh niên còn những hạn chế về kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử và lý luận chính trị, nên rất dễ bị lôi kéo trước những cám dỗ; dễ bị kích động theo “tâm lý đám đông”; dễ chán nản, bi quan, tiêu cực khi gặp khó khăn, thất bại... Các thế lực thù địch luôn lợi dụng những đặc điểm đó để tuyên truyền, lôi kéo, kích động thanh niên với âm mưu, thủ đoạn nhằm mục đích xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chia rẽ tổ chức nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Và thủ đoạn chống phá của chúng nhằm vào thanh niên ngày càng tinh vi, quyết liệt hơn.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và Đoàn cấp trên, Đoàn thanh niên huyện Dương Minh Châu đã cùng với các ngành chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quyết liệt chặn, lọc các thông tin xấu, độc, thông tin xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… bằng nhiều hoạt động cụ thể có tính tác động cao. Từ đó, tình hình tư tưởng của đa số đoàn viên, thanh thiếu niên Dương Minh Châu tương đối ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chưa có biểu hiện nhận thức lệch lạc, có tư tưởng kích động, chống đối hay theo trào lưu giang hồ mạng.
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng như: Phát động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Đoàn cấp trên tổ chức; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và triển khai Chương trình hành động của Đoàn các cấp; duy trì tổ chức và thực hiện sơ kết mô hình “Ống tre Bác Hồ” hằng năm…
Công tác chính trị, tư tưởng trong tổ chức Đoàn thanh niên các cấp có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Câu lạc bộ Lý luận trẻ tiếp tục được duy trì và triển khai hiệu quả; hằng quý tổ chức sinh hoạt, qua đó các thành viên tham gia trao đổi kinh nghiệm, viết bài và chia sẻ các thông tin dư luận xã hội.
Công tác nắm bắt, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trước các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội bức xúc, quan tâm của dư luận và những vấn đề nảy sinh ở địa phương được Ban Thường vụ Huyện Đoàn đặc biệt quan tâm, chú trọng và kịp thời. Đến nay, Huyện Đoàn thành lập và duy trì có hiệu quả tài khoản facebook Huyện đoàn Dương Minh Châu” với hơn 3.500 lượt theo dõi, 9.000 lượt tương tác và gần 16.000 lượt tiếp cận cho các bài viết được đăng tải trên trang; 100% các cơ sở Đoàn đã thành lập trang facebook và fanpage phục vụ tuyên truyền hoạt động Đoàn, Hội, Đội, định hướng và nắm bắt dư luận xã hội, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các trang mạng đã phát huy tốt vai trò định hướng tuyên truyền, đăng tải các nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của các cấp bộ Đoàn.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn đẩy mạnh việc xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, hình thức phong phú, phù hợp với thanh niên như infographic, trailer, video,… tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Để tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, Huyện Đoàn và các cấp Đoàn Thanh niên của huyện sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện những nội dung, giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên. Triển khai có hiệu quả việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống.
Thứ hai, tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt để thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng đề kháng, thanh lọc trước các thông tin xấu, độc. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội những nội dung liên quan đến an ninh truyền thông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho cho thanh niên, chú trọng đến những cá nhân có năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm lý của thanh niên như infographic, phim ngắn...
Thứ , phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các tổ chức thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn gương mẫu về mọi mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. 
Thứ năm, tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018.
Thứ sáu, mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…, tạo thành một mặt trận rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đối với thế hệ trẻ huyện nhà./.
bb1 compressed

Tác giả: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Dương Minh Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay1,318
  • Tháng hiện tại67,071
  • Tổng lượt truy cập2,161,539
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây