Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Văn bản số 2582/LĐTBXH-VP ngày 06/8/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên cổng dịch vụ quốc gia; Văn bản hướng dẫn số 1896/HD-SLĐTBXH ngày 23/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Văn bản số 1940/SLĐTBXH-VP ngày 28/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND, 1569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và bàn giao tài khoản, mật khẩu; Văn bản số 5573/VP-KSTT ngày 20/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý các hồ sơ nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trung tâm dịch vụ việc làm Thông báo hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19, như sau:

I. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau: phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

II. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

III. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021. (Tải mẫu đề nghị)

2. Bản sao một trong các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

b) Quyết định thôi việc.

c) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

4. Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 22 Quyết định này thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Zalo
Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

IV. Trình tự thực hiện:

1. Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

a. Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh.

- Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh - Số 1291, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

b. Người lao động có thể gửi hồ sơ qua đường Bưu điện theo địa chỉ như sau:

- Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh - Số 1291, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại liên hệ: Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: 0276.3631.878 hoặc 0276.3631.774

- Khuyến khích người lao động nộp hồ sơ qua đường Bưu điện. Trường hợp cần thiết bắt buộc đến Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh, đề nghị người lao động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

c. Người lao động có thể gửi hồ sơ trên cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trên cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh.

V. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ hằng tuần):

- Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút;

- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thông báo này được sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Thông báo số 825/TB-TTDVVL ngày 19/10/2021 của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Trân trọng thông báo./.