Tổ chức bộ máy xã Cầu Khởi

Thứ sáu - 01/01/2021 10:20 142 0
Tổ chức bộ máy xã Cầu Khởi
ĐẢNG ỦY XÃ CẦU KHỞI
 
Bí thư Đảng ủy xã: Lê Khắc Điệp
Điện thoại: 0979902189
Phóí thư Đảng ủy xã: Nguyễn Quốc Cường
Điện thoại: 0913449331


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẦU KHỞI
 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Quốc Cường
Điện thoại: 0913449331
Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Thị Dung
Điện thoại: 0943948171

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẦU KHỞI
NHIỆM KỲ 2021-2026
STT Họ và tên Địa chỉ Chức vụ Ghi chú
01 Lê Minh Thưởng Đơn vị số 01 ấp Khởi Hà Tổ trưởng  
02 Nguyễn Đình Hiển ‘’    
03 Tống Thị Thanh Cảnh ‘’    
04 Lâm Văn Tèo ‘’    
05 Lê Văn Dẫn ‘’    
06 Tô Văn Cảnh Đơn vị số 02 ấp Khởi Hà Tổ trưởng  
07 Trần Ngọc Thuấn ‘’    
08 Nguyễn Văn Phiến ‘’    
09 Trần Huỳnh Thanh ‘’    
10 Nguyễn Văn Hiền Đơn vị số 03 ấp Khởi Trung Tổ trưởng  
11 Lê Thị Tố Nữ ‘’    
12 Nguyễn Thành Lợi ‘’    
13 Nguyễn Huỳnh Quốc Thành ‘’    
14 Nguyễn Đình Chinh Đơn vị số 04 ấp Khởi Trung Tổ trưởng  
15 Nguyễn Đăng Khoa ‘’    
16 Nguyễn Thị Trang ‘’    
17 Trần Văn Dũng Đơn vị số 05 ấp Khởi An Tổ trưởng  
18 Trần Minh Tú ‘’    
19 Nguyễn Duy Khánh ‘’    
20 Nguyễn Thị Hoàng Đơn vị số 06 ấp Khởi Nghĩa Tổ trưởng  
21 Nguyễn Quốc Cường ‘’    
22 Nguyễn Thị Dung ‘’    
23 Nguyễn Minh Hải ‘’    
24 Nguyễn Văn Quân ‘’    


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẦU KHỞI
 
  1. Chủ tịch UBND xã Cầu Khởi: Nguyễn Đình Hiển
Sinh năm: 1987
Điện thoại: 0917985524
Email: hiennd@tayninh.gov.vn
 

1.1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND xã theo quy định tại Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã, của các thành viên UBND xã, các ngành, các ấp.
1.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực
- Kinh tế tổng hợp bao gồm: Chiến lược phát triển KT-XH của địa phương, của ngành, lĩnh vực quy hoạch nông thôn, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề phát triển KT-XH dài hạn và hàng năm; cân đối ngân sách.
- Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.
- Công tác quốc phòng, an ninh; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực về kinh  tế, văn hoá, xã hội, những công việc giải quyết đặc biệt quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.
- Công tác dân vận chính quyền; công tác tiếp dân; công tác thông tin báo chí.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Quy chế làm việc của UBND xã.
- Phụ trách các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công.
- Quan hệ phối hợp giữa UBND xã với HĐND xã, UB.MTTQVN xã 
 
 
 
  2. Phó Chủ tịch UBND xã Cầu Khởi: Nguyễn Duy Khánh
Sinh năm: 1984
Điện thoại: 0937777439
Email: khanhnd@tayninh.gov.vn
 
 
Được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Ủy ban nhân dân xã điều hành công việc chung và gải quyết một số công việc của UBND xã và Chủ tịch UBND xã khi Chủ tịch UBND xã đi vắng hoặc được ủy quyền.
2.1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực
- Nông nghiệp - nông thôn mới.
- Công tác quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển giao thông nông thôn và thủy lợi, công tác thống kê.
- Mời gọi, thu hút vốn đầu tư.
2.2. Trực tiếp phụ trách
- Địa chính - xây dựng - môi trường, Tài chính, Công an, Quân sự, Tư pháp, công tác xây dựng cơ bản.
- Phụ trách ấp Khởi An.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
  3. Phó Chủ tịch UBND xã Cầu Khởi: Nguyễn Đăng Khoa
Sinh năm: 1985
Điện thoại: 0918057770
Email: khoand@tayninh.gov.vn
 
3.1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực
- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, chính sách xã hội, các chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Giáo dục, khuyến học.
- Văn hoá, thể thao, truyền thanh.
- Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc.
- Phụ trách các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công.
- Phối hợp và giữ mối quan hệ với đoàn thể xã.
- Phụ trách bộ phận CCHC.
- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.
3.2.Trực tiếp phụ trách
- Văn phòng UBND xã.
- Nông nghiệp, Thú y, Giao thông - thủy lợi, Thuế.
- Giáo dục, Y tế, Dân số-KHHGĐ, Trung tâm VH-TT-HTCĐ, Truyền thanh, VH-XH, TB-XH, các hội đặc thù, hội xã hội nghề nghiệp.
- Phụ trách ấp Khởi Trung.

CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC
 
1. Công chức: Văn phòng - Thống kê
1.1. Trách nhiệm:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã và thực hiện quy chê dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.
+ Phối hợp với Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện công tác soạn thảo, tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND xã, công tác xử phạt vi phạm hành chính.
+ Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã theo dõi, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của Đảng ủy, UBND xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND xã giao.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Cải cách hành chính, thống kê theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp dân; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, nhận đơn thư khiếu nại tố cáo và chuyển đến thường trực HĐND, ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính, tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; chủ trì, phối hợp và  theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
- Phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của UBND xã.
1.2. Quyền hạn:
- Được quyền đánh giá, nhận xét cán bộ công chức; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và quản lý cán bộ công chức của xã.
Được yêu cầu các ban ngành của xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
2. Công chức: Tài chính - Kế toán
2.1. Trách nhiệm:
- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực: tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Xây dựng dự toán thu ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn xã.
+ Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu ngân sách xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền gửi, kế toán vật tư, tài sản… ) theo quy định của pháp luật.
+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công.
+ Kiểm tra quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã theo quy định của pháp luật.
+ Xây dựng dự toán chi ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn xã.
+ Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán chi ngân sách xã, kế toán tiền mặt, kế toán thanh toán) theo quy định của pháp luật.
+ Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

2.2. Quyền hạn:
- Có quyền từ chối thanh toán nếu không đảm bảo đúng thủ tục quy định.
- Không thanh toán những trường hợp không nằm trong phạm vi cho phép của chế độ tài chính quy định trừ trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.
3. Công chức: Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường
3.1. Trách nhiệm:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, giao thông, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
- Thực hiện công tác quản lý về giao thông thủy lợi trên địa bàn xã, thực hiện các nhiệm vụ về giao thông thủy lợi theo sự phân công của lãnh đạo.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường, xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn; tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã; chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
3.2. Quyền hạn:
- Được quyền kiểm tra việc xây dựng nhà ở nông thôn để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường, kiến nghị  với Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan có thẩm quyền xử lý.
- Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực đất đai đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác.
4. Công chức: Tư pháp - Hộ tịch
4.1. Trách nhiệm:
- Phụ trách lĩnh vực Tư pháp: Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Tư pháp. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật; thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện công tác chứng thực, tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
- Phụ trách lĩnh vực Hộ tịch: Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Hộ tịch. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Công tác hộ tịch, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở ấp và công tác giáo dục tại địa bàn; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
4.2. Quyền hạn:
- Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác.
5. Công chức: Văn hóa xã hội
5.1. Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Văn hóa thông tin - thể dục thể thao
5.1.1. Trách nhiệm:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng ấp xây dựng hương ước, quy ước ở ấp, khu phố. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
5.1.2. Quyền hạn:
- Có quyền hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao.
5.2. Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Thương binh xã hội
5.2.1. Trách nhiệm:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, trẻ em và thanh niên theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động y tế, giáo dục và trẻ em trên địa bàn; thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội, thanh niên, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công, quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn; theo dõi công tác an toàn thực phẩm; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng ấp thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
5.2.2. Quyền hạn:
- Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Lao động - TBXH đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác.
6. Công chức: Chỉ Huy Trưởng Ban CHQS
6.1. Trách nhiệm:
- Thực hiện chức năng tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã quản lý nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân trong xã. Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.
6.2. Quyền hạn:
- Được quyền ký thay mặt Chủ tịch HĐNVQS theo quy định phân cấp.
- Có quyền chủ trị tổ chức cuộc họp, huy động, phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn trong việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công công nhập ngũ hàng năm. 
7. Công chức: Trưởng Công an xã
- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao.

Tác giả: UBND xã Cầu Khởi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay679
  • Tháng hiện tại679
  • Tổng lượt truy cập1,386,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây