Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn xã Cầu Khởi

Chủ nhật - 07/01/2018 23:19 46 0
Thực hiện Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của Hội đồng nhân dân xã Cầu Khởi, kỳ họp thứ hai, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; UBND xã Cầu Khởi xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, cụ thể như sau:
Thực hiện Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của Hội đồng nhân dân xã Cầu Khởi, kỳ họp thứ hai, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; UBND xã Cầu Khởi xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, cụ thể như sau:

A. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

1. Thuận lợi

- Có định hướng Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND huyện và các ngành chuyên môn cấp huyện; sự điều hành của UBND, sự phối hợp của UB.MTTQ VN xã và các đoàn thể xã, sự nỗ lực của các ngành, các ấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bộ máy chính quyền ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả; là điều kiện thuận lợi góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

2. Khó khăn

- Do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới và khu vực, trên địa bàn xã có khả năng phát sinh nhiều yếu tố khó lường và nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu cao để hoàn thành nhiệm vụ.

- Cơ cấu kinh tế của xã phát triển chưa đồng bộ; quy mô sản xuất nhỏ; nguồn tưới thủy lợi hạn chế; dịch bệnh gia súc, gia cầm trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp; làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, chăn nuôi.

- Yêu cầu xã hội còn nhiều vấn đề phát sinh cần tập trung giải quyết kịp thời; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn.

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của xã.

- Trình độ nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách còn hạn chế. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa nghiêm.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2017

I. MỤC TIÊU

Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, gắn với việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông; tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết cơ bản các vấn đề bức xúc của xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về kinh tế

a) Nông nghiệp - nông thôn mới, giao thông - thủy lợi

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ động bằng nguồn lực tại chỗ, phấn đấu cuối năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phấn đấu năm 2017 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.670 ha, cụ thể như sau: Lúa 280 ha, đậu phộng 270 ha, đậu các loại 105 ha, bắp 70 ha, mì 260 ha, rau màu các loại 550 ha, mía 125 ha, cây gia vị (ớt) 10 ha.

- Khuyến khích phát triển đa dạng các mô hình chăn nuôi gắn với xử lý chất thải. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Tập trung huy động các nguồn lực nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông, xây dựng kiên cố hóa kênh mương nhằm đạt chuẩn xã nông thôn mới. Quản lý tốt các tuyến đường GTNT trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, củng cố các tổ thủy nông. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%.

b) Tài nguyên - Môi trường - Xây dựng

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã. Quản lý tốt đất công.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng đất sai mục đích; gây ô nhiễm môi trường; vi phạm pháp luật về xây dựng.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước giếng hợp vệ sinh đạt 99%; hố xí hợp vệ sinh đạt 80% trở lên.

c) Tài chính - thuế

- Tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách, chống thất thu, tận dụng nguồn thu để tăng khả năng huy động vào ngân sách. Ước thực hiện năm 2017 thu NSNN đạt 775.000.000 đ, thu ngân sách xã đạt 4.637.000.000 đ.

- Đảm bảo chi ngân sách kịp thời, đúng quy định; triệt để thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Ước thực hiện chi ngân sách xã năm 2017 đạt 4.637.000.000 đ.

- Thu các loại phí, quỹ theo quy định của cấp trên.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

2. Về văn hóa - xã hội

a) Giáo dục

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng dạy và học ở từng bậc học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; kiềm chế tình trạng học sinh bỏ học. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

- Tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và xóa mù chữ. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho các em.

b) Y tế

- Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế xã giai đoạn đến 2020 trong các lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; làm tốt công tác phòng, chống dịch, bệnh, đặc biệt là các bệnh mới nổi. Phấn đấu 98,5% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm ngừa 08 bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13%.

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế sâu rộng trong nhân dân để nhân dân nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp vận động bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%. Tăng cường giáo dục tư tưởng y đức cho cán bộ, nhân viên y tế nhằm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu thu gom, xử lý 100% chất thải y tế. Duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

c) Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

- Đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, ổn định quy mô dân số phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng dân số. Phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%. Vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

d) Hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ và văn hóa văn nghệ, TDTT, truyền thanh

- Tăng cường các biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; duy trì 70% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; duy trì 4/4 ấp văn hóa. Phấn đấu xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

- Tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ lớn. Xã hội hóa công tác thể dục - thể thao đảm bảo nhu cầu thể dục - thể thao của nhân dân. Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017.

- Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội kiểm tra thường xuyên các dịch vụ văn hóa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

- Đài truyền thanh xã: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền tài liệu xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; các luật mới, … phản ánh kịp thời các phong trào hoạt động của địa phương.

e) Lao động - Thương binh - Xã hội

- Thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách. Vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Bảo trợ trẻ em". Phối hợp làm tốt công tác xây tặng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, phấn đấu năm 2017 xây tặng 01 căn nhà đại đoàn kết. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo sau khi rà soát đạt chỉ tiêu huyện giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho 250 lao động. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020. Phát huy hiệu quả Quỹ Bảo trợ trẻ em. Làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới. Kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

f) Công tác dân tộc, Tín ngưỡng - Tôn giáo

- Về công tác dân tộc: Nắm chắc số liệu người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về dân tộc và thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy định.

- Về tín ngưỡng - tôn giáo: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra theo đúng chương trình đã đăng ký.

g) Công tác dân vận chính quyền

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào do địa phương phát động, vận động mạnh thường quân chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

- Phối hợp vận động quỹ vì người nghèo, vận động hiến máu tình nguyện đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận năm 2017.

          3. Về quốc phòng - an ninh

- Tăng cường thực hiện các biện pháp kéo giảm tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiệu quả hoạt động các mô hình. Chủ động nắm tình hình, phát hiện xử lý kịp thời mọi tình huống. Phối hợp UB.MTTQ VN xã củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tự quản còn yếu. Củng cố, xây dựng lực lượng Công an đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động. Lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2019.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chỉ tiêu về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động. Đảm bảo công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

4. Công tác Tư pháp - Hộ tịch, theo dõi thi hành pháp luật

- Giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; làm tốt công tác góp ý, tự kiểm tra, rà soát văn bản, công tác hộ tịch; phát huy hiệu quả tủ sách cơ sở. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân

- Kết hợp các ngành liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác soạn thảo, ban hành và tự kiểm tra, rà soát văn bản.Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân đúng quy trình và đúng luật.Tham mưu UBND thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn.

6. Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Thực hiện tốt công tác quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2019 theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông". Nâng cao tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ của cán bộ, công chức. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân đúng quy trình và đúng luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính.

Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, đảm bảo thực hiện đúng quy trình và đúng luật. Làm tốt công tác hộ tịch. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đảm bảo công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng, đất đai. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhiệm vụ năm 2017 của UBND xã;

- Giao các ngành, các ấp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã (Qua Văn phòng UBND xã) để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã và UBND huyện.

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Tổ chức sơ, tổng kết nhân điển hình tiên tiến, đề nghị khen thưởng kịp thời.

Trên đây là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của UBND xã Cầu Khởi. Đề nghị các ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời cho UBND để có hướng chỉ đạo./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,003
  • Tháng hiện tại11,561
  • Tổng lượt truy cập331,864
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây